About Us

Вон-настава

Во училиштето се органиизира воннаставна активност на учениците за проширување, продлабочување на знаењата, умеењата и навиките на учениците.

Во текот на оваа учебна година ќе се организираат следните воннаставни активности:

  • слободни ученички активности
  • ученички натпревари
  • производствена и друга корисна работа
  • ученички екскурзии (дводневна екскурзија со шесто одделение; тродневна екскурзија со осмо одделение, настава во природа со четврто одделение, зимување и рекреативно-едукативна настава во природа)

Документи: