About Us

Наставници (сите)

Андрески Владо

Биологија

Белева Лиле

Биологија

Булоска Вера

Музичко образование

Булоски Илија

Музичко образование

Буџакоска Татјана

Одделенски наставник

Велјаноска Гордана

Одделенски наставник

Војдиноска Соња

Одделенски наставник

Групче Нада

Македонски јазик

Дуцкиновиќ Горица

Информатика

Групчева Наташа

Одделенски наставник

Ѓорѓиевска Наташа

Одделенски наставник

Ѓоргоска Марина

Одделенски наставник

Ѓорѓиеска Хилда

Географија

Здравеска Соња

Етика и граѓанско образование

Здравеска Жаклина

Одделенски наставник

Златева Катерина

Одделенски наставник

Јанеска Билјана

Одделенски наставник

Јовева Соња

Одделенски наставник

Јосифоска Марија

Одделенски наставник

Климоска Светлана

Одделенски наставник

Китеска Виолета

Математика

Костоска Сава

Одделенски наставник

Коцарева Весна

Одделенски наставник

Лечоска Цвета

Одделенски наставник

Мариноска Тања

Одделенски наставник

Митреска Валентина

Одделенски наставник

Настоска Р. Славица

Одделенски наставник

Лолески Ацо

Историја

Маневска Милица

Информатика и ТО

Маркоска Ивана

Англиски јазик

Настоска Ч. Славица

Одделенски наставник

Наумоска Ирена

Одделенски наставник

Николоска Лидија

Одделенски наставник

Ристеска Јулија

Одделенски наставник

Тренеска Наташа

Одделенски наставник

Цветковиќ Лидија

Одделенски наставник

Миткова Санта

Германски јазик

Мишева Александра

Англиски јазик

Никлески Ристе

Ликовно образование

Николоски Зоран

Географија

Паноска Татјана

Англиски јазик

Пипоска Валентина

Македонски јазик

Симоноски Тони

Географија

Трајкоска Билјана

Француски јазик

Целеска Весна

Историја

Чабукоска Елена

Англиски јазик

Чингоска Билјана

Македонски јазик

Цветаноска Ана

Одделенски наставник

Шишоска Јулијана

Одделенски наставник