About Us

Класни раководители

Буџакоска Татјана

Одделенски наставник

Велјаноска Гордана

Одделенски наставник

Војдиноска Соња

Одделенски наставник

Групчева Наташа

Одделенски наставник

Ѓорѓиевска Наташа

Одделенски наставник

Ѓоргоска Марина

Одделенски наставник

Здравеска Жаклина

Одделенски наставник

Златева Катерина

Одделенски наставник

Јанеска Билјана

Одделенски наставник

Јовева Соња

Одделенски наставник

Јосифоска Марија

Одделенски наставник

Климоска Светлана

Одделенски наставник

Костоска Сава

Одделенски наставник

Коцарева Весна

Одделенски наставник

Лечоска Цвета

Одделенски наставник

Мариноска Тања

Одделенски наставник

Митреска Валентина

Одделенски наставник

Настоска Р. Славица

Одделенски наставник

Настоска Ч. Славица

Одделенски наставник

Наумоска Ирена

Одделенски наставник

Николоска Лидија

Одделенски наставник

Ристеска Јулија

Одделенски наставник

Тренеска Наташа

Одделенски наставник

Цветковиќ Лидија

Одделенски наставник

Цветаноска Ана

Одделенски наставник

Шишоска Јулијана

Одделенски наставник