About Us

Мисија и Визија

Ние сме современо и ефективно училиште кое на своите ученици им обезбедува еднакви можности за учење, развивање и напредување во чекор со современите научни, техничкии технолоки  достигнувања.


Ние обезбедуваме пријатна училишна средина која се грижи за индивидуалниот творечки и креативен развој на учениците.

Нашата визија е училиште кое е:


  • Креативно - за нови идеи за развој и шромени кај учениците на сите полиња.
  • Одговорно – за совесно исполнување на поставените задачи од сите чинители.
  • Европско – со крупни чекори да зачекориме по патот на европското образованиe.
  • Мотивирачко – кое ќе им овозможи на учениците да стекнуваат објективни знаења.

Ние образуваме и воспитуваме личности со јасна цел да одговорат на предизвикот на иднината, личности оспособени да го изберат својот пат самостојно, да ги препознаат вистинските вредности во животот, личности исполнети со самодоверба, знаење и умеење да чекорат здраво кон животот и да претставуваат поддршка на нашата татковина и нејзиниот натамошен напредок!