About Us

Класни раководители

Андрески Владо

Биологија

Белева Лиле

Биологија

Булоска Вера

Музичко образование

Булоски Илија

Музичко образование

Групче Нада

Македонски јазик

Дуцкиновиќ Горица

Информатика

Ѓорѓиеска Хилда

Географија

Здравеска Соња

Етика и граѓанско образование

Китеска Виолета

Математика

Лолески Ацо

Историја

Маневска Милица

Информатика и ТО

Маркоска Ивана

Англиски јазик

Миткова Санта

Германски јазик

Мишева Александра

Англиски јазик

Никлески Ристе

Ликовно образование

Николоски Зоран

Географија

Паноска Татјана

Англиски јазик

Пипоска Валентина

Македонски јазик

Симоноски Тони

Географија

Трајкоска Билјана

Француски јазик

Целеска Весна

Историја

Чабукоска Елена

Англиски јазик

Чингоска Билјана

Македонски јазик